Privacyverklaring Vastgoed van Wettum B.V. en gelieerde organisaties

Inleiding

Vastgoed van Wettum B.V. en gelieerde organisaties respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Om u van dienst te zijn, verwerken wij uw persoonlijke gegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met het oog op uw privacy zijn onze processen zorgvuldig ingericht. Uiteraard zorgen wij voor een adequaat niveau van beveiliging van gegevens in de vorm van passende technische en organisatorische maatregelen.

In deze privacyverklaring leggen wij onder andere uit welke persoonsgegevens wij met welk doel en op basis van welke rechtmatige grondslag verwerken. Daarnaast beschrijven wij uw rechten inzake de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten die tot Vastgoed van Wettum B.V en de gelieerde organisaties behoren, op de websites www.vastgoedvanwettum.nl en websites die tot objecten behoren, zoals www.gebouwa13.nl, www.bedrijvencentrum-haren.nl en de diensten die wij verlenen.

Contactgegevens Vastgoed van Wettum

Vastgoed van Wettum B.V.
Postbus 210, 1400 AE BUSSUM
vastgoed@vgvw.nl
035-6917574

Type persoonsgegevens, verwerkingsdoeleinden en rechtmatige grondslag

Wij verwerken persoonsgegevens zoals uw NAW-gegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens voor de uitvoering van onze diensten op het gebied van vastgoedbeheer, waaronder verhuur en exploitatie van vastgoed, dan wel het financieren van derden.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsvoering, waaronder het werven en selecteren van personeel, administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen.

Wij verwerken ook persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van de website en het verzenden van nieuwsbrieven. U kunt zich te allen tijde afmelden van deze nieuwsbrieven door op ‘afmelden’ in de nieuwsbrief te klikken of door ons een e-mail te sturen via bovenstaande contactgegevens.

Tot slot verwerken wij persoonsgegevens voor statistische- en analysedoeleinden, met het oog op managementinformatie ten behoeve van onszelf en onze klanten.

Wij houden van al onze verwerkingen van persoonsgegevens een register van verwerkingsactiviteiten bij waarin -onder meer- de categorieën van persoonlijke gegevens worden geregistreerd en het doel waarvoor deze worden verwerkt.

Bron persoonsgegevens

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens van uzelf of omdat wij deze in het kader van onze dienstverlening (of één van onze andere verwerkingsdoelen) van derden verkrijgen, bijvoorbeeld van intermediairs, of uit openbare bronnen zoals het handelsregister of het kadaster.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen persoonsgegevens met verschillende derden, maar alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij aan meet- en verdeelbedrijven, incassobureaus, aannemers of verzekeraars. Gegevens worden uitsluitend gedeeld indien eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid bij de ontvanger wordt gegarandeerd. Dit kan bijvoorbeeld worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Persoonsgegevens buiten de EU

Ons uitgangspunt is om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de AVG van toepassing is binnen de EU kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau worden verzekerd. Indien we vanuit de wet of een gerechtelijk vonnis worden verplicht persoonsgegevens te delen met een derde buiten de EU, doen wij dat alleen als een passend beschermingsniveau wordt geboden.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen en/of niet langer dan het doel waarvoor de gegevens zijn overgelegd. Daarna vernietigen wij uw persoonsgegevens of bewaren we deze op een manier zodat deze niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.

Cookies

Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het gebruik van cookies stelt ons in staat om de werking, bruikbaarheid en effectiviteit van onze website te verbeteren en te personaliseren. Tevens helpt het ons de effectiviteit van onze marketingactiviteiten te meten. U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Cookies worden dan niet meer opgeslagen als u onze website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze website mogelijk minder goed.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google heeft van ons geen toestemming verkregen om de via ons  verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Uw rechten

U heeft het recht:

 • op informatie over de verwerkingen;
 • op inzage in uw gegevens;
 • op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
 • op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
 • op beperking van de gegevensverwerking;
 • op verzet tegen de gegevensverwerking;
 • op overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit);
 • om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Op uw verzoek om een recht uit te oefenen, reageren we zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst. Als wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, geven wij u in onze reactie een zorgvuldige motivering.

Om zeker te zijn dat het verzoek door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart of onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy.

Let op: bij wie moet u een verzoek om een recht uit te oefenen indienen?
Verzoeken inzake onze dienstverlening vanuit Vastgoed van Wettum B.V. en gelieerde organisaties moeten worden ingediend via bovenstaande contactgegevens.

Recht op inzage

Wanneer een verzoek tot inzage wordt gedaan, krijgt u een volledig overzicht inzake de bron, ontvangers en doelen van de verwerkte gegevens.

De navolgende gegevens worden niet door ons overgelegd:

 • persoonlijke werkaantekeningen en notities voor intern gebruik;
 • persoonsgegevens van derden, bijvoorbeeld een klacht over u ingediend door de buurman;
 • persoonsgegevens die worden gebruikt in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten en andere gevallen genoemd in de uitzonderingen van art. 23 AVG.

Recht van correctie

Indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, bestaat het recht om deze aan te (laten) passen. Correcties inzake onze activiteiten kunt u mailen naar vastgoed@vgvw.nl

Recht om vergeten te worden

Na beoordeling van een verzoek gaan wij, indien mogelijk, over tot verwijderen van (een deel van) de persoonsgegevens. Dit kan echter niet in alle gevallen. Voor bepaalde gegevens bestaat een wettelijke bewaartermijn en/of -plicht. Daarnaast zijn bepaalde persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien wij niet kunnen voldoen aan uw verzoek, stellen wij u daarvan gemotiveerd op de hoogte.

Recht op beperking

Indien sprake is van betwisting inzake de juistheid van uw persoonsgegevens, een onrechtmatige verwerking of dat u zich verzet tegen het wissen van uw persoonsgegevens, dan kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens ‘stil laten zetten’.

Recht van verzet

In verband met persoonlijke bijzondere omstandigheden kunt u, bij in de wet opgenomen gevallen, verzet aantekenen tegen de verwerking van bepaalde gegevens.

Indien het verzet gerechtvaardigd is, dan beëindigen wij direct de verwerking. Wij zijn niet verplicht gehoor te geven aan een verzet als het verstrekken van gegevens wettelijk verplicht is. Indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna door ons een zorgvuldige belangenafweging wordt gemaakt. In het geval van direct marketing bestaat altijd het recht van bezwaar.

Recht van dataportabiliteit

Op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben, overdragen naar u of een andere organisatie naar keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens geautomatiseerd worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons op via vastgoed@vgvw.nl

Klachten

Als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan horen wij dat graag van u. Klachten kunt u mailen naar vastgoed@vgvw.nl. Wordt uw klacht niet naar uw tevredenheid door ons opgelost, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor contactgegevens op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom deze regelmatig te bekijken. De actuele privacyverklaring is beschikbaar op de website www.vastgoedvanwettum.nl.

©2020 Vastgoed van Wettum B.V. - Disclaimer Privacyverklaring